Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden RINnovatief

 

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer

RINnovatief  Postbus 31099, 6503 CB te Nijmegen.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon die RINnovatief opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Overeenkomst
De overeenkomst die RINnovatief met opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten, als training en advies.

1.4 opdracht
De opdracht die RINnovatief van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde artikelen.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tot stand komen, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en RINnovatief gesloten overeenkomsten;
2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens RINnovatief binden RINnovatief uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd;
2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

Artikel 3 Offertes
3.1 Offertes worden door RINnovatief aangeboden en zijn gedurende 3 maanden geldig;
3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal RINnovatief de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten;

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele reis en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
4.2 De prijs die RINnovatief heeft opgegeven voor werkzaamheden die door RINnovatief worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeenkomen specificaties;

Artikel 5 Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten
5.1 RINnovatief stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever moet uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij RINnovatief.
Artikel 6 Annulering
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met RINnovatief te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor RINnovatief ontstane schade vergoedt:
· wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 7 dagen of korter voor aanvang van de overeenkomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd,

· Wanneer de annulering plaatsvindt 8 tot en met 31 dagen voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 50% van het overgekomen bedrag verschuldigd.
· Wanneer de annulering plaatsvindt 31 dagen of meer voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever niets verschuldigd.

Artikel 7 Betalingen
7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door RINnovatief is vereist;

7.2 RINnovatief is gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij incasso- en of proceskosten voor rekening zijn van opdrachtgever.

Artikel 8 Inschakeling derden
8.1 Indien zulks naar het oordeel van RINnovatief redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is RINnovatief gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. RINnovatief blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst;

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van RINnovatief mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig andere intellectueel recht worden aangewend;

9.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van RINnovatief mag niets van het door RINnovatief aangereikte gedachtegoed in enig retrievalsystem worden opgenomen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 RINnovatief en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

10.2 De geheimhouding van RINnovatief betreft eveneens de gevallen waarin binnen training of advies een cliënt, niet zijnde opdrachtgever geheimhouding verlangt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid RINnovatief

11.1 RINnovatief is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor schade of zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever bij het laten verrichten van diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.

11.2 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande artikelen, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van RINnovatief te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van een overeenkomst door RINnovatief aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van RINnovatief in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van RINnovatief in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van RINnovatief, zal opdrachtgever RINnovatief vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij RINnovatief alle schade vergoeden die RINnovatief lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien RINnovatief door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

12.3 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als RINnovatief als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4  RINnovatief zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

3.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Website
14.1 De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij RINnovatief. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van RINnovatief.

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden